Kylling og kalkun

Krav til hus og Europas strengeste plasskrav

Både kylling og kalkun lever innendørs i oppvarmede og isolerte hus. Der går de fritt rundt på strø og har tilgang til mat og vann. Belysningen tilpasses dyrenes behov, slik at de får passe mengder med lys og mørke.

Plasskravene for kylling i Norge er av de strengeste i Europa. Det kan maksimalt være 36 kilo levende kylling per kvadratmeter i standard kyllingproduksjon. Grensen i de fleste andre land i EU er 39 eller 42 kilo.

PRIOR har også produksjon med lavere tetthetskrav, slik som for eksempel PRIOR KyllingGården, konseptet der maksimal tetthet er 15 % lavere enn regelverkskravet.

Forebyggende tiltak for å bedre dyrehelse og dyrevelferd

Norsk kylling og kalkun får ikke antibiotika for å forebygge sykdom. De norske reglene for bruk av antibiotika setter klare krav om at bruk av antibiotika i forebyggende øyemed, såkalt profylaktisk antibiotikabruk, er forbudt. Bruk av hormonelle vekstfremmende legemidler til matproduserende dyr er også forbudt brukt i Norge. Det er viktig for PRIOR at man jobber med forebyggende tiltak for å bedre dyrehelsa og dyrevelferden fremfor å møte dyrehelsemessige eller dyrevelferdsmessige utfordringer med medisinbruk.

Fordi helsetilstanden og dyrevelferden blir godt ivaretatt, er Norge i en unik posisjon i verdenssammenheng når det gjelder lite bruk av medisiner. PRIOR faset i 2016 ut bruken av narasin som parasittmiddel i kyllingfôret på grunn av mye diskusjon og usikkerhet om den antibakterielle effekten av dette tilsetningsstoffet. I 2022 fullførte PRIOR tilsvarende utfasing for parasittmiddelet monensin til kalkun.

"Alt inn, alt ut"

Noe av grunnen til den gode dyrehelsa hos fjørfe, er at vi følger “alt inn, alt ut”-prinsippet. Det innebærer at et kylling- eller kalkunhus kun har én flokk i perioden fra dyra settes inn til de slaktes. Etter at dyra er levert til slakting, blir husdyrrommet og tilstøtende rom grundig rengjort og desinfisert. Etter dette har huset en "tørketid" før neste flokk settes inn. På denne måten sikres det at det ikke overføres smitte fra én flokk til den neste.

Bor i hus med riktig kvalitet

En annen viktig forutsetning for god helse, er kvaliteten på husene. Kravene som gjelder for norsk fjørfehold, sikrer at kylling og kalkun bor i hus med riktig temperatur, god fyringskapasitet, passe luftfuktighet og god ventilasjon.

Du kan lese mer i vår dyrevelferdsrapport.

Prior hos kalkunbonde
Prior hos kalkunbonde
Prior hos kyllingbonde

Verpehøner

En mer etisk produksjon av verpehøns

Nortura og PRIOR er først ut i Norden med å ta i bruk en ny og mer etisk produksjon av rugeegg. Rugeegg er eggene som skal bli til verpehøns, altså de hønene som i neste omgang legger eggene vi kjøper i butikken. Ved hjelp av ny, avansert teknologi er vi nå i gang med å sortere ut hanekylling-rugeeggene halvveis i rugeprosessen, i stedet for etter klekking. På den måten unngår vi å måtte avlive nyklekkede hanekyllinger, noe som er vanlig praksis i Norge og i verden i dag. Hanekyllinger kan naturlig nok ikke legge egg og de egner seg heller ikke til kjøttproduksjon, og blir derfor utsortert.

Alle PRIOR-egg er fra frittgående eller økologiske høner

Om lag 98% av verpehønene i Norturas og PRIORs verdikjede holdes i frittgående systemer, mens 2 % er i miljøinnredning, det vil si innredede bur hvor hønene går i grupper på 7 til 42 høner. Alle egg som går til varemerket PRIOR kommer fra frittgående eller økologiske høner.

Frittgående høner beveger seg fritt i hønsehuset og har tilgang til vaglepinne, verpekasse og mulighet for strøbading. Høner i økologisk drift har det på samme måte som frittgående, bortsett fra at de har litt større plass, har mulighet til å gå ut og at de spiser økologisk dyrket fôr.

God helse, lite medisiner

Norske verpehøner har generelt god helse og har svært sjeldent behov for medisinering. Det brukes ikke antibiotika for å forebygge sykdommer. Veksthormoner er helt forbudt i norsk landbruk. PRIOR mener det er viktig å jobbe aktivt med å utvikle og forbedre dyrehelsa og dyrevelferden, fremfor å håndtere utfordringer gjennom medisinering.

I mange andre land er sykdom fra salmonella-infiserte egg et folkehelseproblem og medfører flere sykdomstilfeller. I Norge har helsemyndighetene ikke registrert et eneste syketilfelle av salmonella-sykdom fra norske egg. Dette er en enestående situasjon i verdenssammenheng.

Målrettet arbeid for god helse hos hønene, med forebygging, kontroller og forbedringer, bidrar til å sikre denne unike situasjonen.

Du kan lese mer i vår dyrevelferdsrapport.