Ross 308

Ross 308 er den mest brukte slaktekyllingen i Norge og Europa, dette er også den kyllingen PRIOR i dag benytter i sin produksjon. Kyllingene holdes i beskyttede omgivelser med stabil tilgang til fôr og vann og har mulighet til å utøve naturlig adferd ved at bonden bruker såkalt miljøberikelse som øker aktiviteten og stimulerer til naturlig atferd. Det viktigste for kyllingen er god helse, mulighet til naturlig adferd og at den trives og mestrer sine omgivelser.

Omlegging til sakterevoksende kylling

Holdningen til god dyrevelferd vil imidlertid alltid være i utvikling, og det er viktig for PRIOR å levere på de forventninger som settes til oss. Derfor introduserte PRIORs eier Nortura sakterevoksende kylling i Norge for 15 år siden, og i dag planlegger Nortura og PRIOR for en fullstendig omlegging fra Ross 308 til en sakterevoksende kyllinghybrid. Omleggingen vil gjøres gradvis, for å sikre at den gjøres på en god og forsvarlig måte. Samtidig tar det tid å legge om fra en kyllinghybrid til en annen, bl.a. fordi kylling er en biologisk produksjon som krever en oppskalering i flere avlsledd.

Forbedringstiltak for dyrevelferden

PRIOR har vært en pådriver for å forbedre norsk kyllingbransje over tid, og har jobbet med forbedringer i norske kyllinghus i mange tiår. Dette har blant annet ført til at vi nå bruker miljøberikelser, eller trivselstiltak, slik at kyllingene har et mer variert levemiljø som gir økte muligheter for naturlig atferd. Kursing av fjørfebønder i dyrevelferd har også vært en viktig satsing. Nortura har også egne fjørfeveterinærer og husdyrfaglige rådgivere som bøndene kan støtte seg på i sitt daglige arbeid.

Verdikjede

Nortura og PRIORs verdikjede for kylling begynner helt tilbake før foreldredyra klekkes. Vi mottar egg fra kvalitetssikrede besteforeldreflokker i Sverige og Skottland. Eggene legges til ruging i vårt foreldredyrsrugeri. De nyklekte foreldredyra holdes hos oppalere fram til de er voksne, og deretter hos rugeeggprodusenter, der de tilbringer hele sitt voksne liv. Foreldredyra legger egg som leveres til slaktekyllingrugerier i Solør i Innlandet, og Hå på Jæren. Derfra leveres nyklekte kyllinger til slaktekyllingprodusentene. Vi har 275 slaktekyllingprodusenter på Østlandet, Sør-Vestlandet, og i Trøndelag, som driver små og store besetninger. Slakteriene våre for kylling ligger på Hærland i Østfold, Elverum i Innlandet og på Hå i Rogaland.

Verdikjede kylling PRIOR